Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

SC FAN Courier Express SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori, angajați, foști angajați, utilizatori ai website-urilor www.fancourier.ro si www.selfawb.ro) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E. denumit în continuare “Regulament” pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, SC FAN Courier Express SRL administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul achiziționării serviciilor SC FAN Courier Express SRL sub brand-ul: FAN Courier.

1. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

SC FAN Courier Express SRL colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

 • Scopul principal este de realizare a serviciilor poștale, respectiv de curierat rapid;
 • Administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.fancourier.ro și www.selfawb.ro ;
 • Activități comerciale de vânzări servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de servicii pe website-ul www.fancourier.ro administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață și satisfacție, statistică.
 • Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor SC FAN Courier Express SRL, desfăsurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului.
 • Activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul www.fancourier.ro ),  îmbunătățirea în scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.
 • Realizarea auditului intern/extern.

2. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Pentru realizarea serviciului de curierat: nume, prenume, adresă, număr telefon, e-mail, serie și număr act de identitate destinatar.
 • Pentru activități comerciale de vânzări de servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe website-ul www.fancourier.ro, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică: – nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), telefon, e-mail, adrese de livrare.
 • Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.fancourier.ro : – nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website-ul www.fancourier.ro, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies. Pentru mai multe informații legate de cookie-uri, vă rugăm consultați Politica de utilizare Cookie-uri afișată pe website.
 • Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor SC FAN Courier Express SRL, desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului: – nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința),  obișnuințe/ preferințe/ comportament – în plus, SC FAN Courier Express SRL prelucrează date constând în seria și numărul actului de identitate strict pentru identificarea câștigătorilor campaniilor promoționale (dacă este cazul ca acestea să aibă loc) și pentru conformarea cu cerințele legislației fiscale. De asemenea, unele din aceste date sunt necesare ca identificator unic al persoanei în funcție de tipul concursului / promoției / aplicației / jocului la care participă.
 • Pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite de SC FAN Courier Express SRL, îmbunătățirea calității serviciilor în cadrul serviciului Call Center: – nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), voce, obișnuințe/preferințe/comportament, alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți – în plus, SC FAN Courier Express SRL prelucrează date referitoare la: cod numeric personal, serie și număr act identitate, date bancare, doar pentru situațiile în care intervin înlocuiri de Servicii.
 • În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.
  Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca SC FAN Courier Express SRL să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus.

3. Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, SC FAN Courier Express SRL poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 • partenerilor contractuali ai SC FAN Courier Express SRL (cum este cazul companiilor cu care SC FAN Courier Express SRL se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare),
 • furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă SC FAN Courier Express SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu SC FAN Courier Express SRL precum și dumneavoastră ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dumneavoastră de acces, articolul 15 din Regulament.

Datele înregistrate de FAN Courier nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor FAN Courier.

4. Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulament, respectiv: 

 • de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, articolul 13 și 14 din Regulament;
 • de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, articolul 15 din Regulament;
 • de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal articolul 16 din Regulament;
 • de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor personale, articolul 17 din Regulament;
 • de a obține restricționarea prelucrării, articolul 18 din Regulament;
 • la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament;
 • de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile  legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare, articolul 21 din Regulament;
 • de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri articolul 22 din Regulament;
 • de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP , articolul 77 din Regulament;
 • de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie, articolele 78 – 79 din Regulament.

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către SC FAN Courier Express SRL prin accesarea formularului de contact la adresa fancourier.ro/contact sau ne puteți scrie la următoarea adresă de poștă: șos. Fabrica de Glucoză, nr. 11C, sector 2, București  sau de e-mail a Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO) dataprotection@fancourier.ro .

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către SC FAN Courier Express SRL. (prin accesarea formularului de contact la adresa fancourier.ro/contact/ sau la adresa de poștă: șos. Fabrica de Glucoză, nr. 11C, sector 2, București  sau de e-mail: marketing@fancourier.ro , a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumnevoastră va fi înaintată către departamentul specializat al SC FAN Courier Express SRL; este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.

5. Prevederi speciale legate de minori 

SC FAN Courier Express SRL nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele Regulamentului, articolul 8 și în cazuri strict determinate.

SC FAN Courier Express SRL nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.

Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul SC FAN Courier Express SRL, ori participarea la concursuri sau campanii ale SC FAN Courier Express SRL, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

Minorii care au implinit vârsta de 14 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi comunicații de la SC FAN Courier Express SRL numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.

Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

6. Durata prelucrării datelor 

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 21 alin. 2 din Regulament. Excepție: Pentru datele  declarate în cadrul serviciului call center, durata prelucrării datelor este de 3 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea, SC FAN Courier Express SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

7. Alte informații

Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru www.fancourier.ro prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta.

La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.

Pentru inregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, SC FAN Courier Express SRL nu își asumă nicio responsabilitate.