feedback

alerta

Începând din 09.01.2018, activăm serviciul RED CODE la nivel national.*
*Excepție face filiala Cluj unde serviciul rămâne indisponibil pe o perioada nedeterminată.

Condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale

FAN Courier Express (în cele ce urmează Fan/Fan Courier/Fan Courier Express) oferă și prestează servicii poștale incluse în sfera serviciului universal, dar și neincluse în sfera serviciului universal , având ca obiect trimiteri poștale interne și internațional, în următoarele condiții:

FAN Courier Express acceptă doar trimiteri poștale ambalate și etichetate în mod corespunzător de către expeditor, conform bunului ce face obiectul trimiterii poștale, cu un înveliș exterior opac care să nu permită vizualizarea conținutului, și care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului (nume și prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare, telefon) și opțional ale expeditorului, mai putin în cazul serviciului contraramburs, în cazul căruia și datele expeditorului sunt obligatorii.

Prin predarea trimiterilor către agentul/personalul FAN, expeditorul este de acord cu termenii și condițiile FAN Courier Express, din cadrul ofertei comerciale a furnizorului, indiferent dacă semnează sau nu documentul de transport (AWB).

            Expeditorul răspunde de corectitudinea datelor înscrise pe trimiterea postala, cât și de ambalarea corespunzătoare și etichetarea acesteia.

 

Condiții de acceptare a trimiterilor postale:
                                            

Condiții de dimensiuni și greutate:

 • Dimensiunile și greutățile maxime acceptate ale trimiterii poștale:
 • 210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri, greutate maxima 3 kg;
 • 60 cm x 50 cm x 30 cm.pentru colete, greutate maxima 50 kg

  

Condiții de ambalare 

 

Pentru a fi acceptate în rețeaua poștală, trimiterile poștale trebuie să îndeplinească următoarele condiții de ambalare:

 • Trebuie să fie închise de către expeditor într-un ambalaj intact și opac, care sa nu permită vizualizarea conținutului, și care sa corespunda greutății, formei și naturii conținutului, cât și modului și duratei transportului,
 • Ambalajul trebuie să protejeze conținutul astfel încât sa nu poată fi deteriorat prin presiune sau manipulări succesive, putând fi, după caz, din cutii din carton, placaj, lemn, plastic, metal, ambalaje netipizate.
 • Să respecte indicațiile de ambalare publicate pe site-ul societății fancourier.ro, în punctele de acces FAN COURIER EXPRESS SRL sau specificate în contractul încheiat cu expeditorul.

 

Trimiterile poștale care conțin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură folie cu bule, polistiren antișoc sau alt material care atenuează șocul mecanic, și să aibă aplicată inscripția „Fragil”. FAN COURIER EXPRESS S.R.L. se obligă să recunoască și să respecte inscripțiile/etichetele aplicate de expeditor și să acorde o atenție specială în manipularea și depozitarea trimiterilor poștale în cauză.

 

FAN Courier Express nu răspunde pentru eventualele pierderi totale sau parțiale, deteriorări, pagube pricinuite persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate ori celorlalte bunuri, provocate de vicii ascunse prin ambalare de către expeditor.

 

Trimiterile poștale nu trebuie să conțină:

 • bunuri care, prin natura lor sau prin modul în care sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau celorlalte bunuri;
 • ambalaje ce prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, respectiv bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent;
 • bunuri al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie și numai pe o porțiune de parcurs: arme, muniții, droguri, material exploziv/toxic/inflamabil;
 • bunuri pentru care sunt stabilite condiții speciale de transport, prin dispoziții legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare: opere de arta, antichități, aur, argint, pietre prețioase, produse perisabile, animale vii, etc.

 

FAN Courier refuză preluarea trimiterilor poștale ce conțin bunurile descrise anterior, precum și trimiterile poștale care nu respectă condițiile de ambalare FAN.

 

FAN COURIER EXPRESS S.R.L. furnizează servicii de trimitere cu valoare declarată, servicii ale căror particularități constau în asigurarea unei trimiteri poștale interne și internaționale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parțiale ori deteriorării, pentru o suma care nu poate depăși valoarea declarată de către expeditor (în schimbul unei taxe de 1 % din valoarea declarată), și în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale.

Termenul în care poate fi solicitată de expeditor dovada privind depunerea trimiterii poștale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată este de 9 luni de la data depunerii acesteia, FAN COURIER EXPRESS S.R.L. având obligația de a comunica dovada respectivă în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

Valoarea maximă acceptată a valorii declarate pentru trimiteri poștale internă este de 40.000 RON.

Valoarea maximă acceptată a valorii declarate pentru trimiteri poștale internațional este de 10.000 euro.

 

FAN COURIER EXPRESS S.R.L. furnizează serviciul Contra ramburs, serviciu poștal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul rețelei poștale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poștale înregistrate interne și internaționale. Preluarea acestor trimiteri poștale se face numai în condițiile în care expeditorul a indicat în mod corect și complet toate datele sale de identificare.

 

FAN COURIER EXPRESS S.R.L. oferă şi prestează serviciul contra ramburs ce are ca obiect trimiteri poştale internaţionale exclusiv în/din Bulgaria şi Ungaria (din România în Bulgaria/Ungaria şi, respectiv, din Bulgaria/Ungaria în România).

 

Moneda admisă în care se poate face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani în cazul serviciului contra ramburs Cont Colector este RON sau moneda locală a țării destinatare.

Moneda admisă în care se poate face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani în cazul serviciului contra ramburs in numerar, poate fi RON sau alta valută.

Achitarea sumelor de bani către expeditor în cazul serviciului contra ramburs având ca obiect trimiteri poştale interne se face atât în numerar, cât şi în cont bancar.

 

Suma maximă acceptată de către furnizor pentru trimiterile poștale interne care fac obiectul serviciul contra ramburs este:

Expeditor Destinatar Ramburs standard (numerar)  maxim Ramburs Cont Colector maxim
Persoana fizică Persoana fizică 5,000 lei 5,000 lei
Persoana fizică Persoana juridică 5,000 lei 5,000 lei
Persoana juridică Persoana juridică 5,000 lei 5,000 lei
Persoana juridică Persoana fizică 5,000 lei 10,000 lei

Achitarea sumelor de bani către expeditor în cazul serviciului contra ramburs având ca obiect trimiteri poştale internaţionale se face exclusiv în cont bancar.

Suma maximă acceptată de către furnizor pentru trimiterile postale internaționale care fac obiectul serviciul contra ramburs este:

 

Bulgaria – max. 10.000 BGN/5000 EURO – Cont Colector

Ungaria – max. 1 000 000 FT/3280 EURO – Cont Colector

 

Termenul de returnare a contravalorii trimiterilor poștale interne către expeditor (sumele colectate de la destinatar) este de 2 zile lucrătoare de la livrare, iar pentru cele internaționale este de 7 zile.

 

FAN COURIER EXPRESS S.R.L. furnizează serviciul Confirmare de primire, serviciu poștal a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poștale înregistrate, confirmată în scris de destinatar, în format fizic sau digital (pe email). Termenul de returnare către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poștale intern și international, confirmată în scris de către destinatar, este de 2 zile lucrătoare de la livrare în cazul trimiterilor poștale interne și de 2 zile lucrătoare de la livrare  în cazul trimiterilor poștale internaționale.

În cazul pierderii dovezii de confirmare a primirii trimiterii poștale de către destinatar, FAN COURIER EXPRESS S.R.L. întocmește și pune la dispoziția expeditorului un duplicat al acesteia (în format fizic sau pe email).

 

FAN COURIER EXPRESS S.R.L. furnizează serviciul Express, serviciu poștal care presupune în mod cumulativ:

 • eliberarea de către FAN COURIER EXPRESS S.R.L. expeditorului a unui document care permite furnizorului identificarea internă a trimiterii în rețeaua poștală și care atestă data, ora și minutul depunerii, precum și, de regulă, plata tarifului;
 • predarea trimiterii poștale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală;
 • predarea rapidă a trimiterii poștale;
 • răspunderea furnizorului pentru nerespectarea timpilor de livrare aferenți trimiterilor poștale care fac obiectul acestui serviciu.

 

Timpii de livrare garantați pentru trimiterile poștale care fac obiectul serviciului Express sunt de:

 • 12 ore, serviciu disponibil doar pe raza municipiului București, pentru trimiterile poștale depuse/colectate de luni pana vineri pana la ora 18.00
 • 24 de ore în cazul furnizării între reședințele de județ și intrajudeţean;
 • 36 de ore între oricare alte două localități de pe teritoriul național.

 

FAN Courier Express SRL nu oferă și nu prestează serviciul express având ca obiect trimiteri poștale  internaționale.

 

În cazul depășirii timpilor de livrare garantați pentru serviciul Express, FAN COURIER S.R.L. răspunde față de utilizator prin restituirea a unui procent de 0.5% din tariful încasat pentru fiecare 12 ore de întârziere, însă despăgubirea nu poate depăși valoarea tarifului încasat.

 

FAN COURIER EXPRESS S.R.L. nu furnizează serviciul Mandat Postal pe suport hârtie.

 

Preluarea trimiterii poștale se realizează prin personalul angajat la punctele de acces deservite de personal ale FAN Courier sau de la adresa indicata de expeditor, de către curier. (personalul furnizorului) și prin sisteme automate de colectare (lokere).

 

Toate trimiterile poștale se depun sigilate.

 

Predarea trimiterii poștale se face la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizata sa primească trimiterea postala la punctul de contact deservit de personal, personal de către destinatar sau către persoana autorizata să primească trimiterea poștala, după transmiterea prealabila a unui aviz care sa anunțe sosirea trimiterii postale ori la un sistem automat de livrare.

Livrarea trimiterii poștale la adresa indicata de către expeditor ori la un punct de contact deservit de personal se poate efectua sâmbăta dacă expeditorul a solicitat acest lucru, mențiune care va apărea specificata și pe documentul de transport (AWB) la rubrica observații ”Livrare Sâmbăta”.

Livrarea la lokere se efectuează în fiecare zi a săptămânii

În momentul preluării, acestea se vor cântări, măsura și greutatea ce se vor lua în calcul va fi cea mai mare dintre greutatea fizica și cea volumetrică.

 

Formula de calcul pentru greutatea volumetrica este lungime x lățime x înălțime/6000 cm.

În depozitul FAN vor fi sortate/cântărite de banda de cartare, numai pentru evidențele proprii ale furnizorului.

 

Fiecare punct de acces și contact, precum și personalul furnizorului care colectează trimiteri poștale de la adresa expeditorului, deține instrumente de măsura corespunzătoare (cântar omologat și certificat metrologic).

FAN Courier Express nu va utiliza pe întreaga perioadă în care se află în detenția trimiterii poștale, metode de manipulare a trimiterilor poștale care, prin activitatea angajaților săi sau a factorilor externi pot altera, deteriora trimiterea poștală ori conținutul acesteia.

De asemenea FAN Courier Express nu condiționează prestarea serviciilor poștale de deschiderea trimiterii poștale, nu va deschide trimiterea poștală depusă închisă și nu va utiliza metode de manipulare care ar da posibilitatea oricărei persoane de a lua cunoștință de conținutul trimiterii poștale.

 

Trimiterea poștală poate fi deschisă de destinatar înainte de acceptare de către acesta în cazul în care expeditorul a optat pentru serviciul « Deschidere la livrare » și a achitat în avans contravaloarea serviciului.

 

FAN Courier Express va returna trimiterea poștală la adresa clientului expeditor cu aplicarea unui tarif egal cu cel serviciului de tur, conform tarifelor indicate în oferta comerciala, într-un termen care nu va depăși termenul de livrare al respectivei trimiteri poștale și care se calculează după caz, de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau a încercării de livrare, dacă aceasta nu a putut fi predată destinatarului din următoarele motive:

 1. adresa destinatarului nu există sau la acea adresă nu există nicio construcție unde trimiterea postala să poată fi predată;
 2. destinatarul/persoana autorizata să primească trimiterea poștală, nu a fost găsită la adresa indicată, iar termenul de păstrare la punctul de contact deservit de personal a expirat;
 3. destinatarul sau persoana autorizată să preia trimiterea poștală a refuzat, după caz, primirea trimiterii poștale confirmarea, în scris, conform prevederilor legale a primirii trimiterii poștale, în cazul serviciului confirmare de primire ori achitarea contravalorii bunului care facă obiectul serviciului contra ramburs

 

Cu excepția trimiterilor poștale care fac obiectul serviciilor Express și Livrare specială, în cazul imposibilității de predare a trimiterilor poștale către destinatar (sau persoana autorizată), FAN Courier Express va înștiința destinatarul printr-un aviz care să anunțe sosirea trimiterii poștale și va păstra, la punctul de contact, în vederea predării, trimiterea poștală care nu a putut fi predată acestuia, pentru o perioada de 7 zile calendaristice de la data AWB-ului .

 

Trimiterile poștale care nu au fost predate destinatarului și nici returnate expeditorului vor fi păstrate timp de 9 luni în depozitul FAN Courier Express din București. Dacă în acest timp expeditorul sau destinatarul nu a revendicat trimiterea postala, aceasta va trece fără vreo nicio notificare sau formalitate prealabila în proprietatea FAN Courier Express. Pentru orice păstrare a trimiterii poștale la dispoziția expeditorului sau destinatarului FAN Courier Express va percepe un tarif de 1 leu/zi, după expirarea termenului de avizare.

 

Cu excepția serviciului Express, FAN Courier Express garantează livrarea oricărei trimiteri postale interne în bune condiții și în deplină confidențialitate, oriunde pe teritoriul României în termen mediu de  2 zile lucrătoare, fără a depăși 3 zile lucrătoare, excepție făcând situația în care s-a solicitat livrarea sâmbăta.

În cazul depășirii acestor timpi de livrare a  trimiterilor poștale interne (excepție făcând serviciul Express), precum și în cazul depășirii tuturor termenelor de returnare aferente acestora, FAN Courier Express răspunde față de utilizator prin restituirea unui procent de 5% din tariful încasat pentru furnizarea serviciului respectiv.

 

Pentru trimiteri poștale de peste 3 m lungime livrarea se va executa exclusiv prin intermediul punctelor de contact deservite de personal ale FAN Courier Express., după transmiterea prealabilă a unui aviz care sa anunțe sosirea trimiterii postale.

 

FAN Courier Express garantează livrarea oricărei trimiteri poștale internaționale în bune condiții și în deplină confidențialitate, în termen de maximum:

 • 12 zile lucrătoare în Uniunea Europeana și SEE;
 • 14 zile lucrătoare în afara Uniunii Europene și a SEE

 

În cazul depășirii timpilor de livrare garantați pentru serviciile poștale având ca obiect trimiteri poștale Internationale, FAN Courier răspunde față de utilizator prin restituirea tarifului încasat respectivului serviciu.

 

Termenii de livrare nu includ sărbătorile legale din tarile de expediție și/sau destinație, cazul de forță majoră și cazul fortuit.

 

În cazul trimiterilor poștale internaționale se vor respecta, suplimentar, de către ambele părți, dispozițiile legale incidente în domeniul vamal, precum și legislația statelor pe teritoriul cărora se prestează operațiuni componente ale serviciilor poștale și a celor tranzitate de trimiterea poștală.

 

Mecanismul de soluționare a reclamațiilor primite de la utilizatori

FAN Courier Express a stabilit un mecanism de soluționare a reclamațiilor simplu, transparent și accesibil, în special în ceea ce privește furtul, pierderea, distrugerea parțială totală sau deteriorarea trimiterilor postale, precum și nerespectarea condițiilor de calitate a serviciilor (termene de livrare, de returnare etc,). Procedurile permit soluționarea echitabila și promptă a reclamațiilor precum și un sistem adecvat de rambursare sau compensare.

 

Termenul de introducere a reclamației prealabile adresate furnizorului de servicii postale este de 6 luni și se calculează de la data depunerii trimiterii postale.

Furnizorul de servicii poștale are obligația de a soluționa  reclamația prealabila în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

 

Expeditorul sau destinatarul nemulțumit de serviciile oferite (neprestarea serviciului ori prestarea necorespunzătoare a serviciului poștal) poate formula o reclamație scrisă prin depunere personală la oricare dintre locațiile FAN Courier Express, prin e-mail pe adresa customer@fancourier.ro, telefon 021.9336 sau o poate trimite în plic recomandat prin intermediul serviciului poștal Confirmare de primire, la adresa Sos de Centura nr 31, Stefăneștii de Jos, Jud Ilfov, în atenția departamentului Relații cu Clienții.

 

În vederea soluționării reclamației, utilizatorul reclamant va trebui să descrie în cuprinsul reclamației pe care o înaintează evenimentul (fapte, acte și cauze) aferent reclamației, să își formuleze pretențiile, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii și informațiile necesare transmiterii despăgubirilor, precum și datele de contact (în situația în care reclamația se va dovedi întemeiată să poată fi contactat reclamantul), să anexeze la reclamație dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte și complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum ar fi, după caz, copie AWB, a documentului care atestă plata serviciului poștal, a facturii emise de către furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii poștale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poștale, copie a procesului verbal de constatare etc.) și să pună la dispoziție orice alte date și  informații ce ar putea fi utile soluționării reclamației.

Reclamația se analizează și se soluționează individual, pentru fiecare trimitere poștală în parte.

 

Departamentul Relații cu Clienții înregistrează fiecare reclamație și confirma reclamantului primirea acesteia în funcție de modul cum a fost primită, astfel: prin eliberarea/înmânarea  unui număr de înregistrare în cazul reclamațiilor depuse personal, telefonic (SMS), prin e-mail, dacă reclamantul face publică adresa sa de e-mail sau solicită acest lucru, prin completarea corespunzătoare și  semnarea confirmării de primire în cazul reclamației scrise și expediată în plic prin intermediul serviciului confirmare de primire, respectiv prin adresa de răspuns în cazul reclamației primite prin intermediul oricărui serviciu postal distinct de serviciul Confirmare de primire atunci când exista o solicitare expresă în acest sens din partea reclamantului cu privire la modalitatea de confirmare a reclamației, se va ține seama de solicitarea acestuia.

 

Orice reclamație se va înregistra în „Registrul Electronic de Reclamații” și solicitantul va fi despăgubit în funcție de tipul serviciului ales, cu valoare declarata sau nedeclarata, în termen maxim de 30 de zile de la data finalizării favorabile a analizei reclamației, fără a se depăși termenul de 3 luni de la data introducerii acesteia.

 

Dacă reclamația este întemeiată, despăgubirea se acorda cash (în numerar) la cea mai apropiata   locație  Fan Courier, prin mandat postal sau prin viramentent bancar, dacă solicitantul este persoana fizica, iar dacă solicitantul este persoană juridică, despăgubirea se va acorda prin ordin de plata sau prin compensare. Reclamația se va considera întemeiata dacă potrivit dispozițiilor legale și prevederilor acestui document, FAN Courier Express este obligat sa acorde despăgubiri.

 

In cazul unui serviciu postal prestat de mai multi furnizori, furnizorul care a predat trimiterea postala este obligat sa transmita reclamatiile primite, spre solutionare, furnizorului care a preluat trimiterea postala respectiva.

 

FAN COURIER EXPRESS S.R.L. răspunde, în caz de pierdere, furt sau distrugere totală, pentru trimiterile poștale interne, astfel:

 • cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu obiectul unui serviciu ramburs;
 • cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu ramburs fără valoare declarată;
 • cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu ramburs;

În cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, în afara despăgubirilor menționate mai sus, se restituie și tarifele încasate la depunerea trimiterii poștale.

 

FAN COURIER EXPRESS S.R.L. răspunde pentru trimiterile poștale interne, în caz de pierdere ori distrugere parțială sau deteriorare, după cum urmează:

 • cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poștale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
 • cu cota-parte corespunzătoare greutății lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poștale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
 • cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parțială, distrugere parțială sau deteriorare a trimiterilor poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

 

În cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu ramburs, FAN COURIER EXPRESS S.R.L. răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar.

 

La sumele prevăzute mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamației prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

 

În  situația neefectuării prestațiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poștale, nominalizate de expeditor prin indicații speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar față de tariful aplicabil pentru serviciul poștal standard.

 

La sumele prevazute mai sus se adaugă dobânda legala penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamației prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

 

Pierderea completă a conținutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poștale.

În situația neefectuării prestațiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poștale, nominalizate de expeditor prin indicații speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar fata de tariful aplicabil pentru serviciul postal standard.

În cazul în care reclamația adresată furnizorului de servicii poștale FAN COURIER EXPRESS S.R.L. nu a fost soluționată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poștale, o plângere autorității de reglementare însoțită de dovada îndeplinirii procedurii reclamației prealabile sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având același obiect a fost înaintată sau nu autorității de reglementare.

 

În următoarele cazuri FAN Courier Express este exonerat de răspundere:

 • paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
 • utilizatorul nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poștale (de exemplu registratura)
 • trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale;
 • paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare.

FAN COURIER EXPRESS S.R.L. răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale din domeniul poştal la care România este parte, excepţie făcând cazurile în care nu există astfel de acorduri internaţionale, situaţie în care va răspunde corespunzător legislaţiei naţionale aplicabilă trimiterilor poştale interne si a celor din prezentul document.

 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

FAN Courier Express este înregistrată la Autoritatea Națională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal sub numărul 4487 iar acceptarea termenilor și condițiilor de livrare ale FAN Courier Express presupune acordul clientului de a prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu Legea 677/2001.

 

FAN Courier Express prelucrează datele cu caracter personal având funcție de identificare de aplicabilitate generală cu respectarea prevederilor art. 8 din Legea 677/2001, precum și ale art. 2 din Decizia nr. 132 a ANSPDCP:

 

« (1) Prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitate generala poate fi efectuata numai dacă:

 1. persoana vizata și-a dat în mod expres consimțământul;
 2. prelucrarea este prevazuta în mod expres de o dispoziție legală »

 

Orice prelucrare de date cu caracter personal, (…), poate fi efectuata numai dacă persoana vizata și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare.

 

În cazul în care persoana vizată refuză consemnarea în scris a datelor cu caracter personal, vor beneficia de prestarea serviciului.

Conform art. 12 din Legea 677/2001 privind informarea persoanei vizate:

« (1) în cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin următoarele informații, cu excepția cazului în care această persoană poseda deja informațiile respective:

 1. identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 2. scopul în care se face prelucrarea datelor;
 3. informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
 4. orice alte informații a căror furnizare este impusa prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

(2) în cazul în care datele nu sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel putin următoarele informații, cu excepția cazului în care aceasta persoană posedă deja informațiile respective:

 1. a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 2. b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
 3. c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
 4. d) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 52/2002, cerințele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal care stau la baza adoptării și implementării de către operator a măsurilor tehnice și organizatorice necesare pentru păstrarea confidențialității și integrității datelor cu caracter personal, se regăsesc în politicile și procedurile proprii de securitate.

 

Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a FAN COURIER EXPRESS S.R.L., reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între expeditor și FAN COURIER EXPRESS S.R.L., la momentul acceptării trimiterii poștale în rețeaua poștală. Contractul individual se încheie prin acceptarea de către expeditor a ofertei furnizorului, fără a fi necesară întocmirea unui înscris.

 

 

 

 

S.C. FAN Courier Express S.R.L.

                                                                                                            Reprezentant

                                                                                                            Felix – Lucrețiu Pătrăscanu