feedback

alerta

Având in vedere volumele mari de expediții estimate pentru acest sfârșit de an, începând cu 17.11.2017 - FAN Courier suspendă serviciul RED CODE pe o perioadă nedeterminată.

Condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale

CONDIȚII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POȘTALE:

 

FAN Courier Express (în cele ce urmează FAN/FAN Courier) oferă servicii incluse în sfera serviciului universal, dar și neincluse în sfera serviciului universal în următoarele condiții:

FAN Courier Express acceptă doar trimiteri poștale ambalate și etichetate în mod corespunzător de către expeditor. Prin predarea trimiterilor către agentul FAN, expeditorul este de acord cu termenii și condițiile FAN Courier Express, indiferent dacă semnează sau nu documentul de transport (AWB).

  Expeditorul răspunde de corectitudinea datelor înscrise pe documentul de transport (AWB) cât și de ambalarea corectă și etichetarea coletelor.

Condiții de acceptare           

 Condiții de dimensiuni și greutate:

 • Trimiteri de corespondență

^greutate maximă – 3 kg

 • Colete poștale

^dimensiuni maxime – 60 cm

^greutate maximă – 50 kg

 • Trimiterile poștale care fac obiectul serviciilor: Ramburs, Schimbare destinatie, Confirmare de primire, se încadrează în următoarele condiții de dimensiuni și greutate:

^dimensiuni maxime – 60 cm

^greutate maximă – 50 kg

 

 Condiții de ambalare 

 Pentru a fi acceptate în rețeaua poştală, trimiterile poștale trebuie să îndeplinească următoarele condiții de ambalare:

 • Trebuie să fie închise de către expeditor într-un ambalaj intact care să corespundă greutății, formei și naturii conținutului, cât și modului și duratei transportului,
 • Ambalajul trebuie să protejeze conținutul astfel încât să nu poată fi deteriorat prin presiune sau manipulări successive, putând fi, după caz, din Cutii carton, Placaj, Lemn, Plastic, Containere, Ambalaje netipizate.

Trimiterile ce fac obiectul serviciilor: Ramburs, Schimbare destinație, Confirmare de primire pot fi ambalate și în ambalaje FAN (punga FAN, cutie FAN).

FAN Courier Express nu răspunde pentru eventualele pierderi totale sau parțiale, deteriorări, pagube pricinuite persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate ori celorlalte bunuri, provocate de vicii ascunse prin ambalare de către expeditor (ambalaj necorespunzător).

Trimiterile poștale nu trebuie să conțină:

 • bunuri care, prin natura lor sau prin modul în care sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalațiilor utilizate sau celorlalte bunuri;
 • ambalaje ce prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, respectiv bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate;
 • bunuri al caror transport este interzis prin dispoziții legale, fie și numai pe o porțiune de parcurs: arme, muniții, droguri, material exploziv/toxic/inflamabil;
 • bunuri pentru care sunt stabilite condiții speciale de transport, prin dispoziții legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare: opere de artă, antichități, aur, argint, pietre prețioase, produse perisabile, animale vii, etc.

FAN Courier își rezervă dreptul de a refuza preluarea trimiterilor poștale ce conțin bunurile descrise anterior, precum și trimiterile poștale care nu respectă condițiile de ambalare FAN.

Preluarea trimiterii poștale se realizează prin personalul angajat la punctele de lucru FAN Courier sau de la adresa indicată de expeditor, de către curier.

Persoane fizice: trimiterile poștale fără valoare declarată și fără  ramburs se depun sigilate fără packing list și fără verificare conținut.

Persoane fizice: trimiterile poștale cu valoare declarată și fără ramburs se depun deschise și se ridică cu întocmire packing list/ verificare conținut. În packing list se vor menționa următoarele: produsele din interior, seriile/codurile și valoarea produselor/ uzura  bunului (bifa la produs nou/ produs second hand).

Persoane fizice: trimiterile poștale cu valoare declarată și ramburs se depun deschise și se ridică cu întocmire packing list/ verificare conținut. În packing list se vor menționa următoarele: produsele din interior, seriile/codurile și valoarea produselor/ uzura  bunului (bifa la produs nou/ produs second hand).

Curierul FAN asistă la completarea formularului Packing List, la ambalarea produselor și verifică dacă produsele menționate în Packing List există în colet.

FAN Courier nu își asumă responsabilitatea veridicității informațiilor specifice/detaliate privind bunurile menționate de către expeditor în formularul:”Specificație de conținut”.

Persoane juridice: trimiterile poștale fără valoare declarată, cu valoare declarată sau ramburs se ridică sigilate.

 

Predarea trimiterii poștale se face la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală.

Livrarea trimiterii se poate efectua sambăta dacă expeditorul a specificat pe documentul de transport (AWB) la rubrica observații mențiunea ”Livrare Sămbăta”.

În momentul preluării coletelor, acestea se vor cântări, măsura și greutatea ce se va lua în calcul va fi cea mai mare dintre greutatea fizică și cea volumetrică.

 

Formula de calcul pentru greutatea volumetrică este lungime x lățime x înălțime/6000 cm.

În depozitul FAN coletele vor fi sortate/cântărite de banda de cartare pentru evidențele proprii ale furnizorului.

Fiecare punct de acces și contact deține instrumente de măsura corespunzătoare (cântar omologat și certificat metrologic). Banda de cartare este de asemenea dotată cu astfel de echipamente și în cazul în care se constată diferențe între greutatea declarată de expeditor și cea generată de bandă,  FAN Courier poate modifica greutatea cu cea a datelor de raport ale acesteia, doar dacă în  contractele încheiate cu expeditorul este prevăzut astfel.

FAN Courier Express nu va utiliza pe întreaga perioadă în care se află în detenția trimiterii poștale, metode de manipulare a trimiterilor postale care, prin activitatea angajaților săi sau a factorilor externi pot altera, deteriora trimiterea poștală ori conținutul acesteia.

De asemenea FAN Courier Express nu condiționează prestarea serviciilor poștale de deschiderea trimiterii poștale, nu va deschide trimiterea poștală depusă închisă și nu va utiliza metode de manipulare care ar da posibilitatea oricărei persoane de a lua cunoștință de conținutul trimiterii poștale.

 

Serviciul Confirmare de primire este serviciul a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poștale înregistrate, confirmată în scris de destinatar. Termenul de returnare către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poștale, confirmată în scris de către destinatar, este de  2 zile lucrătoare legale de la livrare. În cazul pierderii dovezii de confirmare a primirii trimiterii poştale de către destinatar, FAN Courier Express întocmeşte şi pune la dispoziţia expeditorului un duplicat al acesteia.

Serviciul de trimitere contra ramburs – serviciul poștal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul rețelei poștale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poștale înregistrate. Preluarea trimiterilor poștale care fac obiectul serviciului Ramburs se face numai în condiţiile în care expeditorul a indicat în mod corect și complet toate datele sale de identificare. Termenul de returnare către expeditor a contravalorii bunului care face obiectul trimiterilor poștale (sumele colectate de la destinatar) este de 2 zile lucrătoare legale la livrare.

Mandat poștal pe suport hârtie – serviciul poștal a cărui particularitate constă în completarea unui formular în formă fizica pe baza căruia se execută, conform indicațiilor expeditorului, transferul și remiterea unui sume de bani, fără nicio deducere, destinatarului. Preluarea trimiterilor poștale care fac obiectul acestui serviciu se face numai în condiţiile în care expeditorul a indicat în mod corect și complet toate datele sale de identificare pe formularul tipizat de mandat pus la dispoziție de către FAN Courier Express. Furnizorul va achita destinatarului sumele de bani care fac obiectul acestui serviciu poştal în termen de 2 zile lucrătoare legale de la preluarea trimiterii poștale.

Serviciul de trimitere cu valoare declarată – serviciul poștal a cărui particularitate constă în asigurarea unei trimiteri poștale înregistrate împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parțiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăși valoarea declarată de către expeditor.

Trimiterea poștală poate fi deschisă de destinatar înainte de acceptare de către acesta doar în cazul în care expeditorul a optat pentru serviciul « Deschidere la livrare » și a achitat în avans contravaloarea serviciului.

 

FAN Courier Express va returna trimiterea poștală clientului expeditor cu aplicarea unui tarif egal cu cel serviciului de tur, dacă trimiterea poștală nu a putut fi predată destinatarului din următoarele motive:

 1. adresa destinatarului nu există sau la acea adresă nu există nicio construcție unde trimiterea poștală să poata fi predată;
 2. destinatarul/persoana autorizată să primească trimiterea poștală, nu a fost gasită la adresa indicată, iar termenul de păstrare la punctul de contact deservit de personal a expirat;
 3. destinatarul sau persoana autorizată să preia trimiterea poștală a refuzat primirea.

 

În ipoteza prevăzută la punctul 2, dar și în oricare alt caz care nu se încadreaza între cele trei menționate mai sus, FAN Courier Express va notifica destinatarul despre existența unei trimiteri poștale, punctul de lucru de la care o poate ridica și va păstra trimiterea poștală timp de 7 zile calendaristice la punctul de lucru care urma să facă livrarea.

 

Limita maximă a rambursului :

Expeditor Destinatar Ramburs standard maxim Ramburs Cont Colector maxim
Persoană fizică Persoană fizică 5,000 lei 5,000 lei
Persoană fizică Persoană juridică 5,000 lei 5,000 lei
Persoană juridica Persoană juridică 5,000 lei 5,000 lei
Persoană juridică Persoană fizică 5,000 lei 10,000 lei

 

Suma maximă acceptată a mandatului poștal: 5.000 lei.

Suma maximă a valorii declarate: 40.000 lei.

Moneda admisă în care se poate face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani în cazul serviciului Ramburs Cont Colector , respectiv a serviciului Mandat poştal pe suport hârtie este RON.

Moneda admisă în care se poate face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani în cazul serviciului Ramburs standard , poate fi RON sau altă valută.

Modalitățile de plată a serviciilor poștale – în lei prin numerar și transfer bancar.

 

Trimiterile poștale care nu au fost predate destinatarului și nici returnate expeditorului vor fi păstrate timp de 9 luni în depozitul FAN Courier Express din București. Dacă în acest timp expeditorul sau destinatarul nu a revendicat trimiterea poștala, aceasta va trece fără nicio notificare sau formalitate prealabilă în proprietatea FAN Courier Express. Pentru orice păstrare a trimiterii poștale la dispoziția expeditorului sau destinatarului FAN Courier Express va percepe un tarif de 1 leu/zi, după expirarea termenului de avizare.

 

Cu excepția serviciului Express, FAN Courier Express garantează livrarea oricărei trimiteri poștale interne în bune condiții și în deplină confidențialitate, oriunde pe teritoriul României în termen mediu de 24 de ore, fără a depăşi însă 36 ore (termen maxim).

În cazul depăşirii acestor timpi de livrare a expedițiilor interne, FAN Courier Express răspunde faţă de utilizator prin restituirea unui procent de 5% din tariful încasat pentru furnizarea serviciului de bază/standard.

 

Pentru trimiteri poștale de peste 3 m lungime livrarea se va executa din sediile FAN Courier Express.

Termenul de livrare nu include zilele de week-end (exceptând situațiile în care s-a solicitat livrarea « sambătă ») și sărbătorile legale. Pentru respectarea acestor termene FAN Courier Express beneficiază de 68 de trasee stabilite între punctele de contact fixe deservite de personal, concepute în așa fel încât orice trimitere poștală să fie ridicată din punctul de colectare în maxim 12 ore de la depunerea/preluarea trimiterii poştale, iar prin fiecare punct de contact fix deservit de personal să treacă cel puțin o dată autovehiculele FAN Courier Express care livrează trimiterile poștale.

 

FAN Courier Express garantează livrarea oricărei trimiteri poștale internaționale în bune condiții și în deplină confidențialitate, în termen de maximum:

-12 zile lucrătoare în Uniunea Europeana și SEE;

-14 zile lucrătoare în afara Uniunii Europene.

 

Termenii de livrare nu includ sărbătorile legale din țările de expediție și/sau destinație, cazul de forță majoră și cazul fortuit.

 

Mecanismul de soluționare a reclamațiilor primite de la utilizatori

FAN Courier Express a stabilit un mecanism de soluționare a reclamațiilor simplu, transparent și accesibil, în special în ceea ce privește pierderea, distrugerea parțială totală sau deteriorarea trimiterilor poștale, precum și nerespectarea condițiilor de calitate a serviciilor (termene de livrare etc,). Procedurile permit soluționarea echitabilă și promptă a reclamațiilor precum și un sistem adecvat de rambursare sau compensare.

 

Termenul de introducere a reclamației prealabile adresate furnizorului de servicii poștale este de 6 luni și se calculează de la data depunerii trimiterii poștale.

Furnizorul de servicii poștale are obligația de a soluționa  reclamația prealabilă în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

 

Expeditorul sau destinatarul nemulțumit de serviciile oferite poate formula o reclamație scrisă prin depunere personală la oricare dintre sediile noastre, prin mail pe adresa customer@fancourier.ro, telefon 021.9336 sau o poate trimite în plic prin intermediul serviciului poştal Confirmare de primire, la adresa Șos de Centura nr 31, Ștefăneștii de Jos, Jud Ilfov, în atenția departamentului Relații cu Clienții.

Persoanele reclamante trebuie să depună/trimită la FAN toate dovezile pe baza cărora își întemeiază pretențiile, în vederea efectuării unor analize corecte și complete (copii scrisoare de transport (AWB), PV de constatare, facturi doveditoare, ambalaj/produs pentru expertiză, etc.) Reclamația se analizează și se soluționează individual, pentru fiecare trimitere poștală în parte.

 

Departamentul Relații cu Clienții confirmă reclamantului primirea reclamației prin eliberarea unui număr de înregistrare în cazul reclamaţiilor depuse personal, telefonic, prin mail, daca reclamantul face publică adresa sa de mail sau solicită acest lucru, și prin completarea/semnarea confirmării de primire în cazul reclamației scrise și expediată în plic cu confirmare de primire și răspunde în scris reclamantului prin mail, fax sau adresa de răspuns în funcție de modul cum a primit reclamația și solicitarea reclamantului.

 

Orice reclamație se va înregistra în „Registrul Electronic de Reclamații” și solicitantul va fi despăgubit în funcție de tipul serviciului ales, cu valoare declarată sau nedeclarată, în termen maxim de 30 de zile de la data soluționării favorabile a reclamației.

 

Dacă reclamația este întemeiată, despăgubirea se acordă cash la cel mai apropiat sediu FAN Courier, prin mandat poștal sau prin viramanent bancar dacă solicitantul este persoană fizică, și prin ordin de plată sau prin compensare – dacă solicitantul este persoană juridică. Reclamația se va considera întemeiată dacă potrivit înțelegerii contractuale sau dispozițiilor legale FAN Courier Express este obligat să acorde despăgubiri.

 

În cazul unui serviciu poștal prestat de mai mulți furnizori, furnizorul care a predat trimiterea poștală este obligat să transmită reclamațiile primite, spre soluționare, furnizorului care a preluat trimiterea poștală respectivă.

 

FAN Courier Express colectează și livrează trimiterile prin mijloace proprii, prin puncte de acces și contact, precum și prin intermediul punctelor de acces aparținând partenerilor și răspunde  față de clienți astfel:

 

 1. în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:
 2. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
 3. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, până în momentul livrării la destinatar;
 4. cu întreaga valoare a rambursului, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, după livrarea acesteia destinatarului, când furnizorul de servicii poștale a omis încasarea rambursului de la destinatar;
 5. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
 6. în caz de pierdere ori distrugere parțială sau deteriorare:
 7. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poștale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
 8. cu cota parte corespunzătoare greutății lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poștale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
 9. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parțială, distrugere parțiala sau deteriorare a trimiterilor poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

În afara despăgubirilor prevăzute la litera a) se vor restitui și tarifele încasate la depunerea trimiterii poștale.

Pentru serviciul de mandat poștal pe suport hârtie, furnizorul de servicii poștale răspunde cu întreaga sumă depusă la punctul de acces.

La sumele prevăzute mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamației prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

În cazul în care clientul este despăgubit conform prevederilor legale în vigoare în caz de distrugere totală a trimiterii, bunul care face obiectul respectivei despăgubiri va intra în custodia/proprietatea FAN Courier.

Ulterior despăgubirii, în cazul în care se regăseste trimiterea care face obiectul reclamației în termen de 9 luni de la preluarea de la expeditor a trimiterii poștale reclamantul se obligă să returneze suma primită cu titlu de despăgubire sau un procent din aceasta în funcție de starea trimiterii poștale, întarziere sau cheltuielile ocazionate reclamantului.

Pierderea completă a conținutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poștale.

În situația neefectuării prestațiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poștale, nominalizate de expeditor prin indicații speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar față de tariful aplicabil pentru serviciul poștal standard.

În următoarele cazuri FAN Courier Express este exonerat de răspundere:

–  Paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului/destinatarului;

– Trimiterea a fost primită fără obiecții de către destinatar, cu excepția reclamațiilor înregistrate referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parțială a conținutului trimiterii poștale;

–  Paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forță majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate cu excepția tarifului de asigurare.

 

Furnizorul de servicii poştale răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale la care România este parte. În situaţia în care nu există acorduri internaţionale se aplică prevederile din prezentul document.

 

FAN Courier Express este furnizor de servicii „Express” și garantează livrarea trimiterilor poștale interne într-un termen, după cum urmează:

12 ore, serviciu disponibil doar pe raza municipiului București, pentru trimiterile poștale depuse/colectate de luni până vineri până la ora 18.00, respectiv sâmbăta până la ora 12.00 ;

24 ore pentru trimiterile poștale livrate intrajudețean și între reședințele de județ, depuse/colectate de luni până vineri până la ora 18.00;

36 ore pentru orice trimitere poștală care nu se încadrează în niciunul din cazurile de mai sus, urmând a fi livrată între oricare două localități de pe teritoriul României.

 

FAN Courier Express SRL nu ofera serviciul express pt. trimiteri internaționale.

 

În cazul depăşirii acestor timpi de livrare, FAN Courier Express răspunde faţă de utilizator prin restituirea unui procent de 5% din tariful încasat pentru furnizarea serviciului.

 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

FAN Courier Express este înregistrată la Autoritatea Națională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal sub numărul 4487 iar acceptarea termenilor și condițiilor de livrare ale FAN Courier Express presupune acordul clientului de a prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu Legea 677/2001.

 

 

FAN Courier Express prelucrează datele cu caracter personal având funcție de identificare de aplicabilitate generală cu respectarea prevederilor art. 8 din Legea 677/2001, precum și ale art. 2 din Decizia nr. 2 din Decizia nr. 132 a ANSPDCP:

 

« (1) Prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitate generală poate fi efectuată numai dacă:

 1. persoana vizată și-a dat în mod expres consimțământul;
 2. prelucrarea este prevăzută în mod expres de o dispoziție legală »

 

Orice prelucrare de date cu caracter personal, (…), poate fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare.

 

 

În cazul în care persoana vizată refuză consemnarea în scris a datelor cu caracter pesonal, vor beneficia de prestarea serviciului.

 

Conform art. 12 din Legea 677/2001 privind informarea persoanei vizate:

 

« (1) în cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care această persoană posedă deja informațiile respective:

 1. identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 2. scopul în care se face prelucrarea datelor;
 3. informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
 4. orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrării.

(2) în cazul în care datele nu sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, cel mai tarziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului în care aceasta persoană posedă deja informațiile respective:

 1. a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
 2. b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
 3. c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;
 4. d) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, tinând seama de specificul prelucrării.

 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 52/2002, cerințele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal care stau la baza adoptării și implementării de către operator a măsurilor tehnice și organizatorice necesare pentru păstrarea confidențialității și integrității datelor cu caracter personal, se regăsesc în politicile și procedurile proprii de securitate.

 

 

S.C. FAN Courier Express S.R.L.